Skip to main content

Medicatievoorschrijfgedrag bij verpleeghuispatiënten met nierfunctiestoornissen

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het analyseren van het medicatie voorschrijfgedrag bij verpleeghuisbewoners met nierfunctiestoornissen aan de hand van een tabel voor dosisaanpassingen. Het betrof een prospectieve studie naar het voorschrijfgedrag van artsen met behulp van een tabel voor dosisaanpassingen bij nierfunctiestoornissen. De populatie bestond uit alle opgenomen patiënten in instellingen voor verpleeghuiszorg (twee verpleeghuizen, een verzorgingshuis met verpleeghuisbedden en een schakelafdeling van een ziekenhuis) met een geschatte klaring op basis van het serumcreatinine (GFR) ” 50 ml/min. Er werden 61 patiënten in het onderzoek geïncludeerd. Bij 38 van de 61 patiënten met een klaring <50 ml/min werden één of meer dosis aanpassingen aanbevolen. Bij 62 van de 443 medicatie voorschriften (14 %) was aanpassing ten gevolge van nierfunctiestoornissen nodig. Van deze 62 aanbevelingen werden er 42 (67,7%) opgevolgd. Deze medicatie betrof vooral: amoxicilline/ clavulaanzuur, digoxine, trimethoprim, magnesiumoxide, metformine, hydrochloorthiazide en de overige antibiotica. Geconcludeerd werd dat een aanzienlijk deel van de medicatie van verpleeghuispatiënten aanpassing behoeft ten gevolge van nierfunctiestoornissen. Alertheid van arts en apotheker is hierbij geboden, een medicatiebewakingssysteem zou hierbij ondersteunend kunnen zijn.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Kraaij DJ van, Haagma CJ, Go IH.. Medicatie gebruik en bijwerkingen bij 105 patiënten op een interne afdeling. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 44: 166-173.

  Google Scholar 

 2. Hekster YA, Lau HS, Leufkens HG. Geneesmiddelengebruik bij ouderen in relatie tot ziekenhuisopname. Pharmaceutisch Weekblad 1993; 128:1501-1505.

  Google Scholar 

 3. Martin A, Melotte G, O’Neill D. Chronic kidney disease in the eldery; a silent epidemic. Ir Med J.2005;98:46-7.

  Google Scholar 

 4. Papaioannou A, Clarke JA, Campbell G er al. Assessment of adherence to renal Dosing Guidelines in Long-Term care facilities. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 470-1473.

  Google Scholar 

 5. Bedard M, Klein R, Papaioannou A et al. Reanl impairment and medication use among psychogeriatric inpatients.Can J Clin Pharmacol 2003; 10:78-82.

  Google Scholar 

 6. Veen GJ, Toll PJMM. Dosisaanpassingen blijven te vaak achterwege. Pharmaceutisch Weekblad.2001;29:1048-54.

  Google Scholar 

 7. Gurwitz JH, Field TS,Avorn J et al. Incidence and preventability of adverse drug events in nursing homes.Am J Med 2000; 109: 87-94.

  Google Scholar 

 8. Vidal L, Shavit M, Fraser A, et al. Systematic comparison of four sources of drug information regarding adjustment of dose for renal function. BMJ, doi:10.1136/ bmj.38476.471088.3A (published May 2005)

 9. Cockroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16: 31-41.

  Google Scholar 

 10. Levey As, Bosch JP, Lewis JB et al.A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum crearinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group.Ann Intern Med 1999; 130: 461-470.

 11. Vergeer WJF, Wiltink EH, Geers TB. Nierfunctiestoornissen bij ouderen. Gevolgen voor het

 12. toedienen van medicatie.TvV 2008;1:6-9

 13. Koopmans RT, van der Borgh JP, Boor JH, Hekster YA. Increase in drug use after admission to Dutch nursing homes. Pharm World Sci 2003; 25(1): 30-4.

  Google Scholar 

 14. Vergeer WJF,Achterberg WP,Wiltinnk EH. Het vóórkomen van nierfunctiestoornissen bij verpleeghuispatiënten. TvV 2007;5;177

  Google Scholar 

 15. Chertow GM, Lee J, Kuperman GJ. Guided Medication Dosing for Inpatients With Renal Insufficiency. JAMA 2001; 286: 2839-44

  Google Scholar 

 16. Launay-Vacher V, Karie S, Fau JB, Izzedine H, Deray G.Treatment of pain in patients with renal insufficiency: the World Health Organization three-step ladder adapted. J Pain 2005;6:137-48

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ed H. Wiltink.

Additional information

verpleeghuisarts, Stichting Zorgspectrum, locatie Het Houtens Erf, Houten.

ziekenhuisapotheker, Apotheek St.Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

verpleeghuisarts, Stichting Zorgspectrum, locatie Het Houtens Erf, Houten en afdeling verpleeghuisgeneeskunde & EMGO instituut,VU Medisch Centrum,Amsterdam.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Wiltink, E.H., Achterberg, W.P. Medicatievoorschrijfgedrag bij verpleeghuispatiënten met nierfunctiestoornissen. TVVG 33, 110–113 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03078521

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03078521