Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 5, pp 66–67 | Cite as

Primaire preventie van coronaire hartziekte. De West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS): resultaten na 15 jaar follow-up

  • E. M. van der Does
Redactioneel
  • 10 Downloads

Samenvatting

Bij primaire preventie van coronaire hartziekte wordt uitgegaan van het begin van het complexe mechanisme van atherosclerose,waarbij LDL cholesterol de vaatwand binnendringt via de intima en een ontstekingsproces veroorzaakt leidend tot plaquevorming in de vaatwand. De vraag deed zich voor of een verlaging van het serum LDL cholesterol dit proces in de vaatwand zou kunnen vertragen of zelfs voorkomen als vorm van primaire preventie.WOSCOPS is één van de weinige onderzoeken op dit gebied. Het is opgezet als een gerandomiseerd klinisch onderzoek, waarbij 40 mg pravastatine per dag vergeleken werd met placebo bij 6595 mannen van 45-64 jaar oud zonder coronaire episoden in hun voorgeschiedenis, maar met wel een serum LDL cholesterol van gemiddeld 5,0 mmol/L. Zij werden gemiddeld 4,9 jaar gevolgd.

 

  1. Ford I, Murray H, Packard CJ, Shepherd J, MacFarlane PW, Cobbe SM. Long-term follow-up of West of Scotland Primary Prevention Study. N Engl J Med 2007;357:1477-87.Google Scholar
  2. Domanski MJ. Primary prevention of coronary artery disease. N Engl J Med 2007;357:1543.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • E. M. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations