Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 6, pp 227–231 | Cite as

Gepest op het werk

helpen veranderen of helpen verwerken?
  • Adrienne HubertEmail author
Artikelen
  • 707 Downloads

Samenvatting

Slachtoffers van pesten op het werk hebben (stabiele) persoonlijkheidstrekken die pestgedrag in de omgeving oproepen, zo is een gangbare veronderstelling bij veel hulpverleners in de GGZ. De behandeling van pestslachtoffers richt zich dan ook veelal op persoonlijkheidstrekken die mogelijk een aanleiding voor het pesten vormden. De mate waarin pestgedrag is toe te schrijven aan de persoonlijkheid van het slachtoffer, lijkt echter door professionele hulpverleners te worden overschat. De meeste pestsituaties zijn situationeel bepaald. Hebben pestslachtoffers dan helemaal geen behoefte aan hulpverlening? Jazeker wel. Velen kampen namelijk met symptomen van een posttraumatische stress-stoornis en hebben hulp nodig bij het verwerken van de traumatische pestervaring.

pesten mobbing 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations