Skip to main content

De adp-iv: een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

Abstract

Sinds de introductie van de persoonlijkheidsstoornissen als aparte as (As ii) in de dsm staan deze stoornissen sterk in de belangstelling. Dit blijkt onder andere uit de grote belangstelling voor symposia en workshops over de diagnostiek en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Vanuit diverse therapeutische scholen is er eveneens een duidelijke interesse gegroeid voor deze problematiek. Die tendens is ook merkbaar binnen richtingen waarin traditioneel met enige aversie op de concepten persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen werd gereageerd, zoals de gedragstherapeutische of systeemgeoriënteerde benadering. Het begrip persoonlijkheids- of As-ii-stoornis heeft zich ontwikkeld van een negatief en bijzonder ongewenst etiket tot een diagnostische uitspraak die meer en meer begrepen wordt als het (eind)resultaat van interacties tussen de persoon zelf, zijn of haar ontwikkelingsgeschiedenis en omgevings- en biologische factoren. Deze benadering wordt binnen de cognitief-gedragstherapeutische denkkaders op treffende wijze geïllustreerd door de benadering van Jeffrey Young1.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

figuur 1

Noten

 • Zie PsychoPraxis 2000 nr 1 en 2; Schacht R & Peeters R (2000) Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen. Een nieuwe uitdaging voor de cognitieve gedragstherapie. Leuven-Apeldoorn: Garant

 • Schotte C & De Doncker D (1994) adp - iv Vragenlijst. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 • Schotte & De Doncker, zie noot 2; De Doncker ea (1997) Assessment van de dsm-iv persoonlijkheidsstoornissen: ontwikkeling en voorlopige resultaten van de adp-iv zelfbeoordelingsvragenlijst. Tijdschrift klinische psychologie 27: 171-186; Schotte ea (1998) Self-report assessment of the dsm-iv personality disorders. Measurement of trait and distress characteristics: The adp-iv. Psychological medicine 28: 1179-1188

 • Perry JC (1992) Problems and considerations in the valid assessment of personality disorders. American journal of psychiatry 149: 1645-1653

  Google Scholar 

 • Zie onder meer: Perry (1992), zie noot 4; Zimmerman M (1994) Diagnosing personality disorders. A review of issues and research methods. Archives of general psychiatry 51: 225-245

  Google Scholar 

 • Klein MH ea (1993) The Wisconsin Personality Disorders Inventory: development, reliability and validity. Journal of personality disorders 7: 285-303

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to C. K. W. Schotte.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Schotte, C.K.W., De Doncker, D. De adp-iv: een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. PSYC 2, 124–130 (2000). https://doi.org/10.1007/BF03071865

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03071865