Zijn palliatieve hulpverleners er klaar voor?

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Abstract

Ongeveer 1 tot 3 procent van de wereldbevolking heeft een verstandelijke beperking en hun levensverwachting – en daarmee de behoefte aan palliatieve zorg – is aanzienlijk gestegen. De vraag wat hun zorgbehoeften precies zijn en in hoeverre de palliatieve zorgverlening er klaar voor is om hieraan tegemoet te komen, was onderwerp van een onlangs uitgevoerd onderzoek.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

  1. Tuffrey-Wijne I. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Waarom werd mij niets verteld?’ Pallium 2005; september: 10-13.

  2. Tuffrey-Wijne I, Hogg J, Curfs L. End-of-life and palliative care for people with intellectual disabilities who have cancer or other life-limiting illness: a review of the literature and available resources. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2007; 20 (4): 331-344.

    Google Scholar 

  3. Tuffrey-Wijne I, Hollins S, Curfs L. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: het perspectief van palliatieve zorgverleners. NTZ 2006; 32 (3): 157-169.

    Google Scholar 

  4. Mash E, Wolfe D. Abnormal child psychology, 3de editie. 2004: Thomson Wadsworth, Belmont.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Irene Tuffrey-Wijne.

Additional information

Department of Mental Health (Learning Disabilities), London UK.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Tuffrey-Wijne, I. Zijn palliatieve hulpverleners er klaar voor?. PALL 9, 168 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03061269

Download citation