Kind en adolescent

, Volume 17, Issue 3, pp 128–134

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een nieuwe behandelingstechniek voor trauma–gerelateerde angstklachten. Over de toepassing bij kinderen
  • P. Muris
  • A. de Jongh
Article

DOI: 10.1007/BF03060628

Cite this article as:
Muris, P. & de Jongh, A. KIAD (1996) 17: 128. doi:10.1007/BF03060628
  • 66 Downloads
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) post–traumatic stress disorder trauma–related anxiety symptoms children 

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingsmethode voor posttraumatische stress–stoornis en andere trauma–gerelateerde angstklachten. In essentie behelst EMDR het volgende: cliënten nemen een traumatische of aversieve herinnering in gedachten en voeren onderwijl oogbewegingen uit door de hand van de therapeut te volgen. Onder invloed van de oogbewegingen zouden negatieve herinneringen hun pathogene karakter verliezen en alsnog adequaat worden verwerkt. Na een beknopte uiteenzetting over de achtergrond van EMDR en de toepassing van deze techniek bij kinderen, wordt de procedure beschreven en toegelicht aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar behandelingsaspecten die voor het gebruik van EMDR bij kinderen relevant kunnen zijn. EMDR lijkt een nuttige aanvulling op reeds beschikbare behandelingsvormen. Vooralsnog is een kritische houding echter geboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • P. Muris
    • 1
  • A. de Jongh
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations