Kind en adolescent

, Volume 17, Issue 1, pp 9–15

Hoe beleven kinderen van vaders met AIDS of een HIV–infectie hun situatie?

  • C. M. Oostveen
  • Th. G. M. Sandfort
Article

DOI: 10.1007/BF03060606

Cite this article as:
Oostveen, C.M. & Sandfort, T.G.M. KIAD (1996) 17: 9. doi:10.1007/BF03060606
  • 14 Downloads
fathers with hiv/aids parents with hiv/aids adolescents 

Samenvatting

Dit is een casuïstische verkenning waarin de beleving en hulpvraag van jongeren van wie de vader seropositief is of AIDS heeft, in beeld wordt gebracht. Vier jongeren uit drie gezinnen waarvan de vader HIV–geïnfecteerd is, zijn geïnterviewd. Alle vaders zijn homoseksueel. De jongeren lijken zich te kunnen handhaven in deze situatie, alhoewel die bijzondere eisen aan hen stelt. Zij zijn sterk betrokken bij het ziekteproces. Zelf geven zij aan geen problemen te ervaren waarvoor directe hulpverlening nodig is. Het betreft hier een eerste verkenning. De resultaten zijn niet generaliseerbaar. Voor de hulpverlening is meer kennis van deze groep kinderen nodig. Het blijkt onvoldoende bekend wie van de volwassen HIV/AIDS–patiënten kinderen heeft. Het is belangrijk om de groep seronegatieve kinderen van seropositieve ouders met hun problemen te identificeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • C. M. Oostveen
    • 1
  • Th. G. M. Sandfort
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations