Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 117–123

EMDR bij kinderen en adolescenten

De klinische praktijk
  • Carlijn de Roos
  • Renée Beer
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03059493

Cite this article as:
de Roos, C. & Beer, R. KIAP (2003) 2: 117. doi:10.1007/BF03059493

Samenvatting

Om ontwikkelingsachterstanden en chronische psychopathologie te voorkomen zijn voor kinderen die lijden onder de gevolgen van traumatische ervaringen, effectieve behandelmogelijkheden van groot belang (Chemtob, Nakashima & Carlson, 2002). EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – blijkt hierbij goede diensten te bewijzen. In dit artikel worden de procedure en de diverse aanpassingen beschreven die nodig zijn voor de toepassing van EMDR bij kinderen en adolescenten. Toepassing bij kinderen vraagt om een benadering die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind, hetgeen vooral tot uiting komt in de attitude van de therapeut en technische aanpassingen in het protocol. Gepleit wordt voor meer aandacht in diverse opleidingen voor het kunnen herkennen van posttraumatische stressreacties en adequate doorverwijzing voor behandeling.

EMDR trauma kinderen en adolescenten PTSS 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Carlijn de Roos
    • 1
  • Renée Beer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations