Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 40, Issue 8, pp 230–231 | Cite as

Effecten van ACE-remmers en digoxine bij zeer oude patiënten met hartfalen

Farmacotherapie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Hartfalen neemt in de Verenigde Staten epidemische vormen aan. Meer dan vijf miljoen mensen lijden aan hartfalen en ieder jaar komen er 400.000 nieuwe patiënten bij. En daar blijft het niet bij. Het ziet er naar uit dat de omvang van het probleem nog veel groter wordt. Doordat de sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten in de westerse wereld afneemt en de mogelijkheden om hypertensie in een vroeger stadium te ontdekken en te behandelen toenemen, zal de prevalentie van hartfalen stijgen.

Literatuur

  1. Gambassi G et al. ARCH INTERN MED 2000; 160: 53-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Digoxine: in Nederland als zodanig en als LANOXIN®.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations