Skip to main content
Log in

Competentiegerichte selectie van toekomstige urologen: ervaringen uit de praktijk

  • Uit de onderwijspraktijk
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Een duidelijke structuur, een competentiegerichte benadering op basis van een competentieprofiel en een heldere verankering van verantwoordelijkheden wat betreft de organisatie, uitvoering en kwaliteitsbewaking zijn de bouwstenen van de selectieprocedure voor Nederlandse assistenten in opleiding tot uroloog. De procedure kent drie fasen: een schriftelijke voorselectie, een interviewsessie door een panel van urologen en een sollicitatieronde in de opleidingsclusters. Zowel de gekozen opzet als het opgestelde competentieprofiel worden kritisch besproken in het licht van drie essentiële criteria bij het inrichten van een selectieprocedure: zorgvuldigheid, transparantie en validiteit. Gewezen wordt op het belang om een procedure kritisch te blijven monitoren en onderzoek te doen naar de validiteit van procedure en competentieprofiel. Ook mogelijke implicaties van de huidige discussie over eindtermen en algemene competenties voor medisch specialisten komen aan de orde. (Loo RPJM van de. Competentiegerichte selectie van toekomstige urologen: ervaringen uit de praktijk. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2004;23(1):30-39.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

van de Loo, R.P.J.M. Competentiegerichte selectie van toekomstige urologen: ervaringen uit de praktijk. TMEO 23, 30–39 (2004). https://doi.org/10.1007/BF03056631

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056631

Navigation