Skip to main content
Log in

Assessment in nieuw onderwijs

  • Boekbespreking
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Onderwijsvernieuwing vereist een andere manier van toetsen. De ervaring leert dat toetsing het leerproces bepaalt en nieuw onderwijs zonder vernieuwing van de toetsing, gedoemd is te mislukken. Dat straalt dit boek uit en het biedt als hulp hierbij een overzicht van voorbeelden van nieuwe vormen van toetsing die aansluiten bij nieuwe vormen van onderwijs.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Hoogenboom, J. Assessment in nieuw onderwijs. TMEO 22, 40–41 (2003). https://doi.org/10.1007/BF03056591

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056591

Navigation