Skip to main content
Log in

Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken

  • Onderzoek
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Inleiding:

Internationalisering heeft de afgelopen vijftien jaar in het medisch onderwijs veel aandacht gekregen. In dit artikel wordt een onderzoek gerapporteerd naar de stand van zaken aan zeven medische faculteiten in het academisch jaar 2000/2001 betreffende aantallen uitgaande en inkomende studenten, kwaliteitszorg voor buitenlandse stages, aandacht voor internationalisering in het curriculum, en de invloed van stimuleringsmaatregelen op de ontwikkeling van internationalisering.

Methode:

Gegevens zijn verzameld door middel van een enquête onder de coördinatoren internationalisering van zeven medische faculteiten.

Resultaten:

Per faculteit volgen gemiddeld 107 studenten onderwijs in het buitenland (range 53-243) en worden er 38 buitenlandse studenten (range 12-77) ontvangen. Tussen 1998 en 2002 steeg het gemiddelde aantal inkomende studenten geleidelijk van 27 tot 38 per jaar. Stages in geïndustrialiseerde landen betreffen vooral onderzoek; in ontwikkelingslanden is klinisch onderwijs het meest in trek. Inkomende studenten nemen deel aan regulier en klinisch onderwijs en aan onderzoek. Alle faculteiten hebben procedures om de kwaliteit van de buitenlandse stages te bewaken. In alle curricula wordt aandacht besteed aan internationalisering, zij het vaak door middel van facultatief onderwijs. Van de stimuleringsmaatregelen worden die van de eigen universiteit of faculteit als het meest effectief beschouwd.

Conclusies:

Er zijn grote verschillen tussen de faculteiten in studentenmobiliteit. Het zou aanbeveling verdienen om maatregelen om de kwaliteit van de stages te bewaken onderling af te stemmen. Internationalisering kan bevorderd worden door opname in het reguliere curriculum. De geënquêteerden zijn van mening dat internationalisering het meest gestimuleerd wordt door maatregelen van de eigen faculteit of universiteit. (Majoor GD, Niemantsverdriet S, Groen MM, Have GEA ten, Hulstaert CE, Nijenhuis MAJ, Vorstenbosch MATM, Willemstein SC. Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2003;22(1):18-27.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Majoor, G.D., Niemantsverdriet, S., Groen, M.M. et al. Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken. TMEO 22, 18–27 (2003). https://doi.org/10.1007/BF03056589

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056589

Navigation