Skip to main content
Log in

Klinische probleemanalyse als methodiek in het onderwijs in probleemoplossingsvaardigheden in het Nijmeegse geneeskundecurriculum

  • Uit de onderwijspraktijk
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Inleiding:

In het U.M.C. St. Radboud te Nijmegen wordt sinds de start van de curriculumvernieuwing in 1995 aan de studenten een methode aangeboden om klinische problemen systematisch te analyseren, de Klinische Probleemanalyse. Tijdens alle blokken van het kerncurriculum worden anatomische en pathofysiologische inzichten gekoppeld aan bijbehorende ziektegeschiedenissen.

Beschrijving:

Er wordt kort ingegaan op de methoden om medisch probleemoplossen te leren. Vervolgens wordt de huidige aanpak in Nijmegen, conform de Klinische Probleemanalyse, beschreven. Met name wordt het kleinschalig onderwijs in de blokken Praktisch Klinisch Onderwijs in het derde en vierde studiejaar beschreven. Hierin wordt casuïstiek uit de interne geneeskunde zodanig aangeboden dat de realiteit dicht benaderd wordt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van ‘levensechte’ patiëntengeschiedenissen, modelstatussen met aanvullende gegevens en video-opnamen van anamnesegesprekken. Tijdens de klinische co-assistentschappen blijven studenten de Klinische Probleemanalyse hanteren, evenals tijdens de centrale co-assistentschappen. Zowel studenten als docenten waarderen deze vernieuwing in het onderwijs om kennis te leren organiseren, integreren en toe te passen als zeer positief.

Beschouwing:

De Klinische Probleemanalyse biedt tijdens het hele curriculum een gestructureerde aanpak van medisch probleemoplossen waarbij de casuïstiek de werkelijkheid steeds meer benadert. Studenten worden gestimuleerd hun kennis te activeren en actief deel te nemen aan het leerproces. Vergelijkend onderzoek naar de resultaten van het onderwijs in medisch probleemoplossen aan de verschillende medische faculteiten wordt aanbevolen. (Jacobs JCG, Cools BM, Postma CT. Klinische probleemanalyse als methodiek in het onderwijs in probleemoplossingsvaardigheden in het Nijmeegse geneeskundecurriculum. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002;21(2):64-74.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Jacobs, J.C.G., Cools, B.M. & Postma, C.T. Klinische probleemanalyse als methodiek in het onderwijs in probleemoplossingsvaardigheden in het Nijmeegse geneeskundecurriculum. TMEO 21, 64–74 (2002). https://doi.org/10.1007/BF03056550

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056550

Navigation