Skip to main content
Log in

Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding

  • Beschouwing
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Inleiding:

Door de veranderingen van onderwijsprogramma’s geneeskunde moeten docenten naast vakinhoudelijke kennis beschikken over onderwijskundige vaardigheden. Professionalisering van (klinische) docenten is nodig om de gewenste kwaliteit op het gebied van onderwijs te kunnen garanderen. Voorts is het belangrijk om voor medisch specialisten actieve participatie in het onderwijs aantrekkelijk te maken en de ‘concurrentiepositie’ van onderwijs ten opzichte van patiëntenzorg en onderzoek te verstevigen. Erkenning en certificering van onderwijskwaliteiten kunnen ertoe bijdragen dat het geven van onderwijs aantrekkelijk is en het carrièreperspectief gunstig beïnvloedt.

Binnen de afdeling interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wil men de arts-assistenten en stafleden die daarin geïnteresseerd zijn, een programma aanbieden om zich op het gebied van onderwijs te kwalificeren. Dit programma sluit aan op de ideeën binnen de beroepsgroep over een stage klinische onderwijskunde als keuzeonderdeel van de specialistenopleiding. Dit artikel is een discussiestuk voor verdere uitwerking van een dergelijke stage door de daarvoor bestaande gremia.

Stage klinische onderwijskunde:

De stage duurt maximaal 12 maanden en wordt in deeltijd gelopen, eventueel gecombineerd met andere onderdelen van de specialistenopleiding. De eindtermen zijn ingedeeld in de rubrieken: vakinhoudelijk, algemeen didactisch, ontwerpen van onderwijs, uitvoering van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, toetsen en beoordelen, en andere vaardigheden. Bij aanvang wordt een stageprogramma opgesteld. De arts-assistent heeft regelmatig contact met zijn/haar supervisor en houdt een portfolio bij. De stage bestaat uit uitvoering van onderwijs, cursussen, intervisie/supervisie, het maken van een ontwerp voor onderwijs en een wetenschappelijk product op onderwijskundig gebied. De kwaliteitsbeoordeling van de stage geschiedt via de reguliere visitaties van de beroepsvereniging. (Borleffs JCC, Cate ThJ ten, Bruijnzeel-Koomen CAFM, Erkelens DW. Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002; 21(1):25-32.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Borleffs, J.C.C., ten Cate, T.J., Bruijnzeel-Koomen, C.A.F.M. et al. Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding. TMEO 21, 25–32 (2002). https://doi.org/10.1007/BF03056544

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056544

Navigation