Skip to main content
Log in

De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst

  • Onderzoek
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Inleiding:

Als instrument ter verbetering van de kwaliteit van docenten is in het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Geneeskunde te Maastricht een vragenlijst ontwikkeld om uitgebreide feedback te kunnen geven aan tutoren.

Achtergrond:

In probleemgestuurd onderwijs moet de tutor de onderwijsgroep stimuleren om dieper op de leerstof in te gaan. Ook bevordert en structureert de tutor het samenwerken. In Maastricht volgen tutoren één verplichte tutortraining. Feedback is echter voortdurend nodig. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld die ingevuld wordt door de onderwijsgroepen.

Methode:

De items zijn ontleend aan de literatuur over krachtig leren. Na een pilotstudy is een lijst samengesteld van 21 items (vijfpuntsschaal) over actief, zelfsturend, toepassingsgericht en samenwerkend leren en de houding van de tutor. Daarnaast wordt een algemeen oordeel over het functioneren gevraagd (rapportcijfer 1-10). De lijst is voorgelegd aan alle studenten uit jaar 1 tot en met 4.

Resultaten:

De respons was 91%. De gemiddelde scores varieerden van 3.6 tot 3.9. Het algemene oordeel over het functioneren van de tutor scoorde gemiddeld 7.6. De betrouwbaarheid was hoog (Cronbachs alfa: .92-.94). De generaliseerbaarheidscoëfficiënt was.79 bij zes oordelen per tutor. De correlatie van .91 (p<.001) tussen de gemiddelde score op alle items en het algemene oordeel wijst op een goede constructvaliditeit.

Discussie:

De tutoren, de capaciteitsgroep van de tutor en het onderwijsinstituut krijgen de rapportage. De vragenlijst biedt individuele tutoren gedetailleerde gegevens voor feedback en verbeteringsdoeleinden. Daarnaast laten de betrouwbaarheid en validiteit gebruik voor beoordeling van docenten toe. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de lijst echt leidt tot beter functioneren van de tutoren. (Ziada S, Dolmans DHJM, Wolfhagen HAP, Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der. De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002; 21(1):9-17.)

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Ziada, S., Dolmans, D.H.J.M., Wolfhagen, H.A.P. et al. De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst. TMEO 21, 9–17 (2002). https://doi.org/10.1007/BF03056542

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056542

Navigation