Skip to main content
Log in

De vernieuwde co-assistentschappen in Nijmegen: de eerste ervaringen

  • Uit de onderwijspraktijk
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

De vernieuwing van het curriculum is in het UMC St Radboud gevorderd tot in de klinische fase. De overgang is vloeiender geworden doordat in het praktisch klinisch onderwijs 2 (PKO-2) de klinische basisvaardigheden worden onderwezen. Het eerste klinische co-assistentschap – het co-assistentschap introductie kliniek – is sterk gestructureerd en tijdens dit co-assistentschap is er ook kleinschalig groepsonderwijs in het klinisch trainingscentrum. In het daaropvolgende co-assistentschap interne geneeskunde vinden uitgebreid zelfstandige contacten met patiënten plaats. Tussen de klinische co-assistentschappen zijn er centrale coassistentschappen in het klinisch trainingscentrum. Hierin is ruimte voor zowel reflectie op praktijkervaring in voorafgaande co-assistentschappen als voor voorbereiding op de volgende co-assistentschappen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Postma, C.T., van den Bosch, W.J.H.M. & Laan, R. De vernieuwde co-assistentschappen in Nijmegen: de eerste ervaringen. TMEO 20, 220–230 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03056531

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056531

Navigation