Skip to main content
Log in

Studiemateriaal Discipline farmacologie

  • Studiemateriaal
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Traditioneel wordt de farmacologie onderverdeeld in algemene farmacologie en speciële farmacologie. De algemene farmacologie omvat de concepten die ten grondslag liggen aan de effecten van geneesmiddelen (farmacodynamiek),en aan de opname en uitscheiding van geneesmiddelen in het lichaam (farmacokinetiek).De speciële farmacologie beschrijft deze eigenschappen voor specifieke geneesmiddelen(groepen). Recentelijk is ook meer inzicht verkregen in hoe die kennis toegepast moet worden bij het kiezen en voorschrijven van geneesmiddelen: farmacotherapie. Ter ondersteuning hiervan worden geneesmiddelencompendia samengesteld: korte beschrijvingen van de eigenschappen van (alle) verkrijgbare geneesmiddelen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

de Vries, T.P.G.M., van Bortel, L., de Graeff, P.A. et al. Studiemateriaal Discipline farmacologie. TMEO 20, 168–172 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03056521

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056521

Navigation