Skip to main content
Log in

Kleinschalig onderwijs en schaalvergroting

  • Redactioneel
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

We hebben een probleem in het medisch onderwijs anno 2001. Enerzijds is de vraag naar artsen groot, omdat er een stijgend tekort is aan huisartsen en medisch specialisten. Anderzijds kunnen de faculteiten niet, met behoud van kwaliteit,veel meer toekomstige artsen opleiden. Een van de redenen is dat de meeste medische faculteiten deels zijn overgeschakeld op interactief en kleinschalig onderwijs. Trainen van vaardigheden en leren oplossen van medische problemen in de toenemende kennisjungle zijn domeinen die zich niet lenen voor grootschalig onderwijs. Medische beroepen zijn praktisch en expertise erin komt pas door veel oefenen en reflecteren tot stand. Dit geldt overigens zowel voor de basisals voor de vervolgopleidingen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Remmen, R. Kleinschalig onderwijs en schaalvergroting. TMEO 20, 45 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03056501

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056501

Navigation