Skip to main content
Log in

Een analyse van de kosten in een probleemgestuurd curriculum

  • Beschouwend artikel
  • Published:
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Samenvatting

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) heeft het imago duur onderwijs te zijn. Een echte kosten- batenanalyse is niet goed mogelijk omdat de ‘baten’ van een goede arts niet goed meetbaar zijn. Uit een analyse van de verdeling van de middelen in Maastricht blijkt dat de kosten toe te wijzen zijn aan onderdelen van het curriculum en de onderwijsorganisatie, en dus afhankelijk zijn van de invulling van het curriculum. Voor een vergelijking tussen faculteiten zijn nog te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat (het Maastrichtse) PGO baten oplevert.Omkosten beheersbaar te houden wordt geadviseerd om — voorzover mogelijk — bij beleidsbesluiten kosten-batenanalyses een rol te laten spelen. Daarnaast is het plannen van te veel onderwijs verspilling van geld, omdat de studenten niet evenredig meer gaan studeren. Aangeraden wordt om te onderzoeken wat studenten leren, zodat ongewenste bijwerkingen van goedbedoelde maatregelen hersteld kunnen worden.

Summary

Problem-based education has the image of being an expensive form of education. An analysis of the costs and benefits is complicated by the difficulty of measuring the outcome of medical education, i.e. good doctors. An analysis of the allocation of education resources at Maastricht Medical School has shown that the costs of education can be apportioned to specific parts or tasks of the curriculum and the education organisation. Thus, the costs depend on curricular content and implementation.We lack sufficient reliable data for a comparison across different medical schools. Studies have demonstrated the benefits of problem-based education (at Maastricht). To achieve effective cost control, cost-benefit analyses should be taken into account when policy decisions are made. Planning too many teaching activities is a waste of resources, seeing that studies have shown that students do not study harder as more teaching is offered. It is recommended to perform studies of what students actually learn, because such studies will identify any adverse effects of well-intentioned measures

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or Ebook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to A. J. J. A. Scherpbier.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Scherpbier, A.J.J.A., Heckmann, M.E.H., Kolle, L.F.J.T.M. et al. Een analyse van de kosten in een probleemgestuurd curriculum. TMEO 19, 57–65 (2000). https://doi.org/10.1007/BF03056452

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03056452

Navigation