Journal of Radioanalytical Chemistry

, Volume 8, Issue 2, pp 313–320 | Cite as

A semi-automatic system for activation analysis using the WWR nuclear reactor

 • I. P. Lisovskii
 • L. A. Smakhtin
 • N. V. Filippova
 • V. I. Volgin
Physical Methods Section

Abstract

A semi-automatic pneumatic transport system for nuclear reactors is described. The sealed polyethylene capsules containing the sample are placed into transport containers. Ten such containers are placed manually into a feeding device. All subsequent operations (irradiation, removal of the capsule from the container, and transport of the capsule to the laboratory for activity measurement) are automated. Total time from the completion of irradiation to the beginning of measurement is 10–20 sec.

Keywords

Active Zone Lithium Fluoride Pneumatic System Toggle Switch Transport Container 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Nucleonics, 21 (1963) 76.Google Scholar
 2. 2.
  R. E. Wainerdi, L. E. Fite, D. Gibbons, W. W. Wilkins, P. Jimenez, D. Drew, Proc. IAEA Symp. on Radiochemical Methods of Analysis, Salzburg, Oct. 19–23, 1964. SM-55/116.Google Scholar
 3. 3.
  Yadernaya spektroskopiya i neytronoaktivatsionny analiz. Zinatne, Riga, 1965.Google Scholar
 4. 4.
  V. V. Gorshkov, L. I. Mekhryusheva, L. A. Smakhtin, T. S. Sinitsina, Tezisy dokladov 2-go Vsesoyuzn. soveshtsh. poaktivatsionnomu analizu. Tashkent, April 15–19, 1968. p. 60.Google Scholar
 5. 5.
  V. V. Gorshkov, L. I. Mekhryusheva, L. A. Smakhtin,Zavodsk. Lab., (in the press).Google Scholar
 6. 6.
  Yu. N. Afanasev, Yu. A. Stepanov, L. A. Smakhtin, Yu. M. Sinaysky, A. D. Kurinov, Fiziko-khimitsheskaya obrabotka materialov, Akad. Nauk SSSR (in the press).Google Scholar
 7. 7.
  E. G. Abashin, L. A. Smakhtin, V. V. Gorshkov, Tezisy dokladov 2-go Vsesoyuzn. soveshtsh. po aktivatsionomu analizu. Tashkent, April 15–19, 1968, p. 73.Google Scholar
 8. 8.
  Yu. S. Ryabukhin, A. D. Melnik, A. Z. Tkatshev, V. E. Zaytshik,Meditsinskaya Radiologiya, No. 10 (1969).Google Scholar
 9. 9.
  V. E. Zaytshik, Yu. S. Ryabukhin, A. D. Melnik, V. I. Tsherkashin, Simp. po klinitsheskim aspektam radiatsionnoy endokrinologii, Minsk-Narotsh, 1968. Tezisy dokladov, p. 24.Google Scholar
 10. 10.
  A. D. Melnik, Yu. S. Ryabukhin, Tezisy dokladov 2-go Vsesoyuzn. soveshtsh. po aktivatsionnomu analizu, Tashkent, April 15–19, 1968, p. 115.Google Scholar
 11. 11.
  A. D. Melnik, D. S. Ryabukhin, E. G. Matveenko, H. A. Shapiro, V. Sh. Btyurin,Meditsinskaya Radiologiya, (in the press).Google Scholar
 12. 12.
  M. A. Dembrovsky, N. N. Rodin,Zashch. Met., No. 4 (1967) 517.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1971

Authors and Affiliations

 • I. P. Lisovskii
  • 1
 • L. A. Smakhtin
  • 1
 • N. V. Filippova
  • 1
 • V. I. Volgin
  • 1
 1. 1.‘Karpov’ Institute of Physical ChemistryMoscow(USSR)

Personalised recommendations