Advertisement

Residential dynamics of the inner city: The case of The Hague

 • Ronald van Kempen
 • Jan van Weesep
Article
 • 41 Downloads

Keywords

Housing Market Housing Stock Residential Mobility Urban Renewal Residential Environment 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bell, W. (1968) ‘The City, the Suburb and a Theory of Social Choice’, in: S. Greer (ed.),The New Urbanization, 132–168.Google Scholar
 2. Bierman, M. and D. G. Kluyver (1986) ‘Compacte stad, c isis concept of blijvend bruikbaar?’Plan, no. 1/2, 27–35.Google Scholar
 3. Brown, L.A., and E.G. Moore (1970) ‘The Intra-urban Migration Process: A Perspective,Geografiska Annaler, 52B, 1–13.CrossRefGoogle Scholar
 4. Brunt, H., R.B. Jobse and T. Nichting (1986) ‘Transformatie van voormalige, bedrijfsterreinen; een verkenning in middelgrote en grote Nederlandse steden’,Stedebouw en Volkshuisvesting, mei, 195–201.Google Scholar
 5. Burgers, J.P.L. (1977) ‘Doelstellingen m.b.t. het wonen in de binnenstad’,Sociale Wetenschappen, Vol. 20, No. 2, 164–175.Google Scholar
 6. Cortie, C., and W. Ostendorf (1986) ‘Suburbanisatie en gentrification: sociaal-ruimtelijke dynamiek in de Randstad na 1970’,Geografisch Tijdschrift, Vol. XX, No. 1, 64–83.Google Scholar
 7. Dieleman, F.M. (1986) ‘The Future of Dutch Housing: a Review and Interpretation of the Recent Literature’,Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 77, No. 5, 336–344.CrossRefGoogle Scholar
 8. Draak den J. (1976) ‘De veelvormigheid en grenzen, van verscheidenheid in het stedelijk milieu’,Plan, Vol. 7, No. 3, 29–36.Google Scholar
 9. Dijst, M.J., and C. Cortie (1987)Universiteit en Revitalisering; de betekenis van de Universiteit van Amsterdam voor een economische en residentiële revitalisering van Amsterdam, Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 10. Duncan, G.J., and S.J. Newman (1976) ‘Expected and Actual Residential Mobility’,Journal of the American Institute of Planners, Vol. 42, 174–186.Google Scholar
 11. Gans, H.J. (1968) ‘Urbanism and Suburbanism as Ways of Life’, in: R.E. Pahl (ed.),Readings in Urban Sociology, London, 95–118.Google Scholar
 12. Hamnett, C., M.W.A. Maas and J. van Weesep (1988) ‘The Housing Market as a Source of Urban Social Change: The Impact of Flat Breakups in London and Condominium Conversion in the Netherlands’, in: J. Stillwell and H. Scholten, (eds.),Comparative Population Geography of the United Kingdom and The Netherlands, Dordrecht: Reidel, for thcoming.Google Scholar
 13. Hoogvliet, A., R.B. Jobse and P. Hooimeijer (1988)Vroeg-20ste-eeuwse woongebieden in Nederland: on twikkelingen in functie en beheer, Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.Google Scholar
 14. Jobse, R.B. (1986) ‘Bevolkingsontwikkelingen in de drie grote steden: het on tstaan van leeftijdsspecifieke woongebieden’, in: F.M. Dieleman, A.W.P. Jansen and M. de Smidt (red.),Metamorfose van de stad; recente tendensen van wonen en werken in Nederlandse, steden, Amsterdam/Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, 77–91.Google Scholar
 15. Jobse, R.B. (1987) ‘The Restructuring of Dutch Cities’,Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 78, 4, 305–311.Google Scholar
 16. Kempen, R., van (1988a)Den Haag: een analyse op buurtniveau; bevolkings-en woningkenmerken, verhuizingen en migratie, Utrecht, Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar
 17. Kempen R., van (1988b) Blijvers en verhuisgeneigden in Rotterdam: het belang van woning-en woonmilieukenmerken, in:Planologische Diskussiebijdragen, Delft: Delftsche Uitgevers Maatschappij.Google Scholar
 18. Kempen, R., van, F. Dekker, and H. Fleer (1987) Huren en kopen in stad en groeikern,Stedebouw en Volkshuisvesting, 8, 265–272.Google Scholar
 19. Ottens, H.F.L. (1983) ‘Compacte verstedelijking; een ruimtelijke ordenings-strategie in discussie’,ROM-magazine, No. 1, 7–10.Google Scholar
 20. Structuurschets stedelijke gebieden (1985) Deel E: na parlementaire behandeling vastgestelde tekst. ‘-Gravenhage: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Google Scholar
 21. Vijgen, J., and R. van Engelsdorp Gastelaars (1986)Stedelijke bevolkingskategorieën in opkomst; stijlen en strategieën in het alledaags bestaan, Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap/Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 22. Weesep, J., van (1986)Condominium: A New Housing Sector in The Netherlands, Utrecht: Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Delft University Press 1988

Authors and Affiliations

 • Ronald van Kempen
 • Jan van Weesep

There are no affiliations available

Personalised recommendations