Russian Chemical Bulletin

, Volume 46, Issue 8, pp 1488–1489 | Cite as

Ring-chain isomerism in the series of α-hydroxy-1,3-diketones. Synthesis and some properties of 5-hydroxy-2,2-pentamethylene-5-trifluoromethyltetrahydrofuran-3-one

 • V. Ya. Sosnovskikh
 • M. Yu. Mel'nikov
 • V. A. Kutsenko
Letters to the Editor

Keywords

Furanone Ketol Disiloxane Pentamethylene Molecular Chlorine 

References

 1. 1.
  V. Ya. Sosnovskikh, M. Yu. Mel'nikov, and V. A. Kutsenko,Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1996, 1866 [Russ. Chem. Bull., 1996,45, 1777 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 2. 2.
  T. A. Favorskaya and Z. A. Shevchenko,Zh. Obshch. Khim., 1962,32, 3918,[J. Gen. Chem. USSR, 1962,32 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 3. 3.
  V. Ya. Sosnovskikh, M. Yu. Mel'nikov, and V. A. Kutsenko,Zh. Org. Khim., 1996,32, 1596[Russ. J. Org. Chem., 1996,32 (Engl. Transl.)].Google Scholar
 4. 4.
  K. I. Pashkevich, V. I. Filyakova, Yu. N. Sheinker, O. S. Anisimova, I. Ya. Postovskii, and E. F. Kuleshova,Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1979, 2087 [Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1979,28 (Engl. Transl.)].Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1997

Authors and Affiliations

 • V. Ya. Sosnovskikh
  • 1
 • M. Yu. Mel'nikov
  • 1
 • V. A. Kutsenko
  • 1
 1. 1.A. M. Gor'kii Ural State UniversityEkaterinburgRussian Federation

Personalised recommendations