De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 723–733 | Cite as

De Internationale Geldmarkt

 • A. Sternheim
Article
 • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Money and foreign exchange after 1914.Google Scholar
 2. 2).
  Ontleend aan Maandschrift van het Centraal Bureau 30 September. welke inzonderheid in tijden van oorlog, naar voorkomende omstandig-heden (moesten) worden geregeld”. „Deze uitgaven, en de middelen tot bestrijding derzelve, (werden) slechts voor een jaar vastgesteld”.Google Scholar
 3. 3).
  Van Hogendorp schrijft t. a. p.: „lk had nooit iets van zulk eene verandering, van eene nieuwe redactie, tot op dit oogenblik toe, vernomen. Onderscheidene leden gaven zelfs hunne volslagen onkunde op dit stuk aan de Kamer te kennen. Andere leden toonden aan, dat het gevolg van de verandering zijn zou eene verzwaring van de indirecte belastingen, dat is, ruim tien millioenen, met vijftien en een half opcenten”.Google Scholar
 4. 4).
  De reden der verandering was gelegen in de omstandigheid, dat—eenige weken na de indiening der begrooting — op 12 November 1823 de ontwerpen van wetten, houdende veranderingen in de regten op het zegel, de registratie en griffie, de hypotheken en de successie, alsmede omtrent de vreemde geldligtingen aan de Tweede Kamer waren gezonden.Google Scholar
 5. 5).
  Van Hogendorp noemt „het verzenden aan de Eerste Kamer van een ontwerp met zekere verandering, niettegenstaande de geheele Tweede Kamer betuigde van geene verandering te weten”, „een wonderlijk verschijnsel”.Google Scholar
 6. 3).
  Deze opgave is samengesteld uit diverse nos. vanThe Commercial & Financial Chronicle. Ook de berekening van het netto-rendement is daaruit afkomstig.Google Scholar
 7. 4).
  De noteeringen werden verzameld voor New-York uitThe Commercial & Financial Chronicle en voor Londen uitThe Economist.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

 • A. Sternheim

There are no affiliations available

Personalised recommendations