Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 565–569 | Cite as

Die englische Wirtschaft

von Prof. Dr. Hermann Levy (Technische Hochschule Berlin); Teubner, Leipzig-Berlin, 1922
  • D. van Blom
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 2).
    The triumph of nationalization; Cassel and Co., London, 1920.Google Scholar
  2. 2).
    Na hetgeen ik vroeger over de aanwijzingstheorie heb geschreven, acht ik het te dezer plaatse niet noodig nogmaals te herhelen, waarom ik deze leer onjuist acht.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

  • D. van Blom

There are no affiliations available

Personalised recommendations