Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 554–558 | Cite as

Het bankroet der tegenwoordige sociale politiek

E. C. van Dorp, Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1922, 56 bladz
Nieuwe Uitgaven

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Ik cursiveer. V. S.Google Scholar
 2. 4).
  Hiermede wil allerminst gezegd zijn, dat ik den eisch van Dr. van Dorp tot „stopzetting der sociale verzekeringswetgevin”, dus ook de ongevallenverzekering, onderschrijf.Google Scholar
 3. 5).
  In de Juli-aflevering van „de Gids”.Google Scholar
 4. 6).
  Niet goed duidelijk is het mij, waarop het cijfer van 70 percent, als maat voor den groei van de inkomens hier te lande sedert 1915 berust (bl. 4). Het totaal inkomen der physieke aangeslagenen ter zake van een inkomen boven f 800 steeg van f 1236,4 millioen in 1915/'16 op f 2431,9 millioen in 1919/'20, dus met 97 percent. Houdt men echter rekening met de waardedaling van het geld, en met de vermeerdering der schulden van de openbare lichamen, dan is er geen toeneming, maar teruggang.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Personalised recommendations