Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 314–318 | Cite as

Finanzwissenschaft

door Béla Földes, Minister a. D. en Professor aan de Universiteit te Budapest. Jena 1920, Gustav Fischer, 686 blz
  • Julius Wolf
Nieuwe Uitgaven

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

  • Julius Wolf

There are no affiliations available

Personalised recommendations