Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 203–227 | Cite as

De statistiek der gemeentefinancien

 • Van Zanten
Article
 • 13 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Zie haar verslag over dat jaar, bijlage bij Staatscourant No. 64 van 1896.Google Scholar
 2. 2).
  Verslag over 1897, bijlage bij Staatscourant No. 65 van 1898.Google Scholar
 3. 3).
  Verslag over 1908, verzameling verslagen en rapporten behoorende bij de Staatscourant, No. 39.Google Scholar
 4. 4).
  Zie hierover ookMr. Falkenburg in dit tijdschrift jaargang 1916 blz. 876 vlg. naar aanleiding van de in dat jaar gehouden tentoonstelling op financieel gebied.Google Scholar
 5. 5).
  De rekening van Amsterdam bevat n.l. na een beredeneerde inleiding: le de rekening van den gemeente-ontvanger; 2e de administratieve verantwoording van B. en W.; 3e toelichting op de inkomsten en uitgaven en op de restanten van vroegere diensten; 4e overzicht van den geheelen dienst en van de restanten; 5e overzicht van eenige belangrijke posten en van netto-inkomsten en-uitgaven in de laatste tien jaar; 6e bedrijfsrekening en balans van elk der “bedrijven” met gecombineerde bedrijfsrekening en balans van alle samen; 7e rekening van het pensioenfonds; 8e rekening van de grondexploitatie; 9e financieel overzicht (met rente en aflossing van leeningen en pensioenen) van eenige diensten; 10e overzicht van de leeningen en de daaruit bestreden gelden. Totaal 750 bladzijden.Google Scholar
 6. 6).
  Zoo heeft Amsterdam in de laatste tien jaar bijna f 7 millioen, waarvoor mocht worden geleend, uit de gewone ontvangsten bestreden, zonder nog te rekenen de geregelde vernieuwing van materieel (brandspuiten, vuilniswagens en veegmachines, auto's, enz.), waarvoor elk jaar een post op de begrooting der gewone uitgaven wordt geplaatst; voorts heeft het in dien tijd ruim f 20 van de f 74 millioen, ten koste gelegd aan uitbreiding der bedrijven, gedekt door de gereserveerde overschotten dier bedrijven.Google Scholar
 7. 7).
  Men zie watMr. Falkenburg hierover meedeelde in den jaargang 1917 van dit tijdschrift (bl. 98 vlg.) naar aanleiding van de in 1916 te Amsterdam gehouden tentoonstelling op financieel gebied.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

 • Van Zanten

There are no affiliations available

Personalised recommendations