Advertisement

De Economist

, Volume 71, Issue 1, pp 27–54 | Cite as

Het internationaal verkeer in en onder den Volkenbond

  • H. Ch G. J. v.d. M
Article
  • 17 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    De Commission Consultative is voor de eerste maal bijeengekomen te Genève van 25 tot 28 Juli 1921. Daarbij bleek, dat zij bestaat uit de volgende leden: M. van Eysinga professeur à l'Université de Leyde, membre de la Commission centrale du Rhin (Nederland). M. Stiévenard, membre de la délégation belge à la Commission centrale du Rhin (België). M. Montarroyos, ingénieur, ancien capitaine d'état-major (Brazilië). M. Francisco Amunateguiol, secrétaire général des tribunaux arbitraux mixtes (Chili). Dr. Tchéou-Wei, ingénieur des Ponts et Chaussées (China). M. Aguero, ministre à Berlin (Cuba). M. Golding, chef de bureau au Ministère des Trauvaux publies (Denemarken). M. le Colonel Baldwin, représentant de la Grande-Bretagne dans les Commission fluviales (Britsche Keizerrijk). M. Brockmann, inspecteur général des Ponts et Chaussées (Spanje). M. Pusta, ministre d'Esthonie à Paris (Esthonie). M. Claveille, sénateur, ancien ministre des Travaux publics, président de la Commision centrale du Rhin (Frankrijk) (sedert overleden). M. Sinigalia, inspecteur supérieur des chemins de fer, représentant de l'Italië aux Commissions fluviales (Italië). Dr. Sataké, ancien directeur général au Ministère des Chemins de fer (Japan). M. Wieniarski, ancien professeur à l'Université de Poznan (Polen). M. Herold, directeur des Chemins de fer du Toggenburg, privat-docent à l'Université de Zurich (Zwitserland). M. Fernandes Y Medina, ministre d'Uruguay en Espagne (Uruguay). Op voorstel van den Franschen vertegenwoordiger werd de Nederlandsche gedelegeeerde Prof. van Eysinga tot president aangewezen en nevens dezen de heeren Baldwin en Fernandes y Medina in de kwaliteit van vicepresidenten tot leden van het Bureau benoemd. De Commissie verdeelde zich in een drietal sub-commissies, een voor het vervoer per spoorweg onder presidium van den heer Claveille; een voor vervoer te water onder voorzitterschap van den heer Montarroyos; en een betreffende algemeene aangelegenheden en statistiek onder leiding van den heer Sinigalia. Een aantal besluiten werden in deze zitting der Commissie genomen. De aandacht van den Voorzitter van den Uitvoerenden Raad van den Volkenbond is gevestigd op de wenschelijkheid, dat vóór 1 December 1921 de Staten, die nog niet de tractaten van Barcelona hebben onderteekend, daartoe overgaan. Tegenover de algemeene vergadering van den Volkenbond is de wensch uitgesproken, dat de organisatie voor het verkeer en den doorvoer het recht zal hebben een algemeene vergadering bijeen te roepen, zoodra een derde deel der leden dit verlangt, welk verlangen aan den Secretaris-Generaal van den Volkenbond dient te worden kenbaar gemaakt, die dan tot bijeenroeping der vergadering overgaat. De Commissie nam voorts kennis van de resultaten der conferentie van October 1920 betreffende paspoorten, douane-formaliteiten en directe biljetten, en constateerde met voldoening, dat een zeker aantal Staten reeds in werking hadden gesteld maatregelen teneinde alle deze formaliteiten te vereenvoudigen, terwijl zulks door een aantal andere Staten werd overwogen; in dit verband is ook de aandacht van de Algemeene Vergadering van den Volkenbond op deze zaak gevestigd. Betreffende het afstaan van electriciteit, die overvloedig bij eenig land aanwezig zou zijn, ten bate van een ander, dat minder overvloedig daarover beschikt, is een wensch aangenomen evenals ten aanzien van de vertegenwoordiging van de Donaustaten in de Rivierencommissie. Zonder dat dus kan worden gezegd, dat bedoelde eerste bijeenkomst der Commission Consultative groote resultaten heeft afgeworpen, mag de algemeene indruk dier bijeenkomst ongetwijfeld bevredigend worden genoemd.Google Scholar

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1922

Authors and Affiliations

  • H. Ch G. J. v.d. M

There are no affiliations available

Personalised recommendations