Advertisement

International Journal of Anthropology

, Volume 17, Issue 2, pp 113–120 | Cite as

Measured versus self-reported body height

 • Krzyżanowska M. 
 • Umławska W. 
Article

Abstract

Students (105 males and 298 females) of the Faculty of Natural Sciences of University of Wrocław of 19–28 years of age were examined. The questionnaire and body height measurements were conducted in February and March of the year 2000. The measured as well as self — reported body height were analyzed depending on socio — economic variables such as the students' parents' education, the students' place of residence and their families' financial status, until the students' 14 year of age. The analysis of the mean self — reported and measured body height values demonstrated insignificant differences for men and the significant ones for women. Tall women declare greater than actual body height and only tall men appeared to be insignificantly taller than their questionnaire answers suggested. The analysis of the mean differences with regard to the size and kind of the place of residence didn't show significant differences. Similarly, neither the educational level nor the financial status constitute a differentiating factor with regard to the analyzed characteristics.

Key words

Student Body height 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Asienkiewicz R. 1998.Budowa ciała oraz sprawność fizyczna studentek I roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w świetle czynników społeczno — bytowych. Człowiek wczoraj, dziś, jutro, 149–152.Google Scholar
 2. Beyer R. Ch., Doerr, H. G., 1998.Observations of reported and measured heights of mothers of short statured children. Annals of Human Biology 25, 4: 387–390.CrossRefGoogle Scholar
 3. Gerylovova A., Bouchalova M., 1974.The relationship between children's and parent's heights in the age-range 0–6 years. Annals of Human Biology 1, 2: 29–32.Google Scholar
 4. Kolasa, E., 1997.Studentki wrocławskie w 1994 i 1974 roku. Zmiany sekularne w rozwoju fizycżnym czy w mechanizmach selekcji Nikotynizm rodziców a wiek pokwitania córek. Studia Antropologiczne IV, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1916: 81–90.Google Scholar
 5. Krzyżanowska M., 2000.Pionowa mobilność społeczna w zależności od właściwości biologicznych i czynników społeczno — ekonomicznych rodzin, maszynopis pracy doktorskiej.Google Scholar
 6. Lorek K., Rożnowski F., Zaworski B., 1996.Skład ciała studentów i studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w świetle bioelektrycznej metody pomiaru impedancji. Zmienność biologiczna człowieka 3: 97–100.Google Scholar
 7. Mueller W. H., Joos S. K., Schull W. J., 1985.Alternative measurements of obesity: accuracy of body silhouettes and reported weights and heights in a Mexican American sample. International Journal of Obesity 9: 193–200.Google Scholar
 8. NystrÖm Peck M., 1994.Childhood Class, Body Height and Adult Health. Studies on the Relationship between Childhood Social Class, Adult Height and Illness and Mortality in Adulthood. Swedish Institute For Social Research 23.Google Scholar
 9. Palta M., Prineas R. J., Berman R., Hannan P., 1982.Comparison of self-reported and measured height and weight. American Journal of Epidemiology 115,2: 223–230.Google Scholar
 10. Pawłowski B., Dunbar R. I. M., Lipowicz A., 2000.Tall men have more reproductive success. Nature 403: 156.Google Scholar
 11. Plat J., 1998.Rozwój fizyczny studentów Uniwersytetu Szczecińskiego a wybór kierunku studiów. Człowiek wczoraj, dziś, jutro, 119–123.Google Scholar
 12. Rona R. J., Chinn S., Manning R., 1989.The validity of reported parental height in inner city areas in England. Annals of Human Biology 16,1: 41–44.CrossRefGoogle Scholar
 13. Stewart A. L., 1982.The reliability and validity of self-reported weight and height. Journal of Chronic Diseases 35: 295–309.CrossRefGoogle Scholar
 14. Stewart A. W., Jackson R. T., Ford M. A., Beaglehole R., 1987.Underestimation of relative weight by use of self — reported height and weight. American Journal of Epidemiology 125: 122–126.Google Scholar
 15. Wawrzyniak G., 1998.Normy wybranych cech somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego. Człowiek wczoraj, dziś, jutro, 325–333.Google Scholar
 16. Wich J., 1983.Body height correlations between parents and their children aged 4–6 years. Materiały i Prace Antropologiczne 103: 85–92.Google Scholar
 17. Wojtyna J., Rodziewicz — Gruhn J., 1999.Charakterystyka somatyczna kandydatów na kierunek Pedagogika z wychowaniem fizycznym w WSP w Częstochowie. Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia, 185–189.Google Scholar

Copyright information

© International Institute for the Study of Man 2002

Authors and Affiliations

 • Krzyżanowska M. 
  • 1
 • Umławska W. 
  • 1
 1. 1.Department of AnthropologyUniversity of Wroclaw, PolandWrocław

Personalised recommendations