Advertisement

Nachweis und Bestimmung des Zinns

 • A. Dumanski
 • Aksjonow
 • W. Biltz
 • A. Zöller
 • N. Bouman
 • J. M. Kolthoff
 • W. B. Byers
 • A. Jílek
 • C. Boy
 • A. Schleicher
 • F. Foerster
 • D. Aanensen
 • E. Schürmann
 • E. Eckert
 • A. Boller
 • S. W. Young
 • M. Adams
 • J. Nágel
 • J. J. Beringer
 • D. Finotti
 • E. Pancke
 • N. Welwart
 • L. R. Raymond
 • O. F. Lubatti
 • A. R. Powell
 • T. G. F. Druce
 • J. Knop
Article

References

 1. 1).
  G. F. Hüttig Vergl. diese Ztschrft.63, 258 (1923).Google Scholar
 2. 2).
  A. Dumanski und Aksjonow Kolloid-Ztschrft.7, 20 (1910).CrossRefGoogle Scholar
 3. 3).
  A. Beer, Pogg. Ann.86, 78 (1852).CrossRefGoogle Scholar
 4. 4).
  W. Biltz Chem. Ztg.45, 325 (1921).Google Scholar
 5. 5).
  Vergl. auch W. Biltz, „Ausführung qualitativer Analysen”, S. 44 (1920).Google Scholar
 6. 6).
  A. Zöller Chem. Ztg.44, 797 (1920).Google Scholar
 7. 7).
  N. Bouman Rec. Trav. chim. Pays-Bas39, 537 (1920).Google Scholar
 8. 8).
  J. M. Kolthoff Rec. Trav. chim. Pays-Bas39, 606 (1920).Google Scholar
 9. 9).
  N. Bouman Rec. Trav. chim. Pays-Bas39, 711 (1920).Google Scholar
 10. 10).
  Über seine Fällung mittels Cupferrons wurde bereits berichtet; vergl. diese Ztschrft.65, 153 (1924/25).Google Scholar
 11. 11).
  W. B. Byers Chemist-Analyst Nr. 42, 7 (1924); durch Chem. Zentrbl.95, II, 1833 (1924).Google Scholar
 12. 12).
  A. Jílek Chemické Listy17, 7, 24, 53, 85, 223, 268 u. 295 (1923); durch Chem. Zentrbl.95, II, 734 u. 2191 (1924).Google Scholar
 13. 13).
  A. Czerwek Diese Ztschrft.45, 505 (1906).Google Scholar
 14. 14).
  C. Boy Metall u. Erz20, 210 (1923).Google Scholar
 15. 15).
  Siehe hierzu A. Schleicher, Chem. Ztg.49, 645 (1925).Google Scholar
 16. 16).
  E. Schürmann u. H. Arnold Mitt. Materialprüfungs-Amt27, 470 (1909); vergl. diese Ztschrft.57, 563 (1918).Google Scholar
 17. 17).
  F. Foerster und D. Aaneusen Ztschrft. f. Elektrochem.27, 10 (1921).Google Scholar
 18. 18).
  Schürmann Chem. Ztg.34, 1117 (1910).Google Scholar
 19. 19).
  A. Fischer Elektroanalyt. Schnellmethoden S. 74 u. 79.Google Scholar
 20. 20).
  E. P. Schoch und D. I. Brown Journ. Americ. Chem. Soc.38, 1660 (1916); vergl. diese Ztschrft.62, 257 (1923).CrossRefGoogle Scholar
 21. 21).
  E. Eckert Metall u. Erz.21, 202 (1924).Google Scholar
 22. 22).
  Anna J. Engelenburg Diese Ztschrft.62, 257 (1923).Google Scholar
 23. 23).
  Schoch und Brown a. a. O.Google Scholar
 24. 24).
  Anna J. Engelenburg a. a. O.Google Scholar
 25. 25).
  A. Boller F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chem., II, 11. Aufl., S. 588 (1923).Google Scholar
 26. 26).
  S. W. Young und M. Adams Journ. Americ. Chem. Soc.19, 515 (1897).CrossRefGoogle Scholar
 27. 27).
  J. Nágel Chem. Ztg.46, 698 (1922)Google Scholar
 28. 28).
  J. J. Beringer Chem. Ztg.46, 994 (1922).Google Scholar
 29. 29).
  D. Finotti Chem. Ztg.46, 1082 (1922).Google Scholar
 30. 30).
  N. Welwart Chem. Ztg.47, 318, (1923).Google Scholar
 31. 31).
  A. Contat-H. Göckel Vergl. diese Ztschrft.41, 434 (1902).Google Scholar
 32. 32).
  Welwart a. a. O.Google Scholar
 33. 33).
  Chem. Ztg.40, 458, (1916).Google Scholar
 34. 34).
  D. Finotti, Chem. Ztg.47, 554, (1923).Google Scholar
 35. 35).
  L. R. Raymond Chem. Metallurg. Engineering22, 1056 (1920); durch Chem. Zentrbl.92, II, 96 (1921).Google Scholar
 36. 36).
  O. F. Lubatti Journ. of Chem. Soc. (London)123, 1409 (1923).Google Scholar
 37. 37).
  A. R. Powells Journ. Soc. Chem. Ind.37, T. 285 (1918).Google Scholar
 38. 38).
  J. G. F. Druce Chem. News.128, 273 (1924).Google Scholar
 39. 39).
  J. Knop Journ. Americ. Chem. Soc.46, 263 (1924).CrossRefGoogle Scholar
 40. 40).
  Boller a. a. O.Google Scholar

Copyright information

© J. F. Bergmann 1925

Authors and Affiliations

 • A. Dumanski
 • Aksjonow
 • W. Biltz
 • A. Zöller
 • N. Bouman
 • J. M. Kolthoff
 • W. B. Byers
 • A. Jílek
 • C. Boy
 • A. Schleicher
 • F. Foerster
 • D. Aanensen
 • E. Schürmann
 • E. Eckert
 • A. Boller
 • S. W. Young
 • M. Adams
 • J. Nágel
 • J. J. Beringer
 • D. Finotti
 • E. Pancke
 • N. Welwart
 • L. R. Raymond
 • O. F. Lubatti
 • A. R. Powell
 • T. G. F. Druce
 • J. Knop

There are no affiliations available

Personalised recommendations