Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 85, Issue 2, pp 83–84 | Cite as

Phytophthora wilt of carnation in the Netherlands

  • H. Rattink
Short Communication

Samenvatting

In 1977 werd op een zestal anjerbedrijven, verspreid over Nederland, een verwelking van anjers gevonden, waarvan de symptomen afwijkend waren van die veroorzaakt doorFusarium oxysporum f.sp.dianthi ofF. redolens. Uit de verrotte stengelbasis en verkleurde vaten werd eenPhythophthora-soort geïsoleerd, die werd gedetermineerd alsP. nicotianae var.nicotianae.

Door inoculatieproeven kon worden vastgesteld dat het ziektebeeld door dezePhytophthora-soort werd veroorzaakt. Hoewel deze schimmel al eerder in Nederland werd gevonden bij potplanten en bij snijbloemen in de volle grond in de kas, is dit de eerste vondst van de schimmel bij anjer. De aantasting is wel langer bekend in Griekenland, Hawaii, Frankrijk en Italië.

Additional keywords

Carnation Phytophthora 

References

  1. Bouwman, G., Konings, H. J. W. & Vijverberg, A. J., 1976. Onderzoek naar het voorkomen van vaatziekten bij anjers in het Zuidhollands Glasdistrict. Vakbl. Bloemist. 31(13): 12–13; 31(17): 14–15.Google Scholar
  2. Garibaldi, A. & Rapetti, S., 1975. Osservazioni sul marciume pedale del garofano. Colture protette 4: 17–20.Google Scholar
  3. Hine, R. B. & Agaraki, H., 1962. A new wilt disease of carnations in Hawaii caused byPhytophthora parasitica. Hawaii Fm Sci. 11: 4–6.Google Scholar
  4. Sarejanni, J. A., 1952. Un Phytophthora du collet des Oeillets. Annls. Inst. Phytopath. Benaki 6: 32–36.Google Scholar
  5. Tramier, R. & Mercier, S., 1965.Phytophthora nicotianae f.parasitica (Dastur) Waterh. nouveau parasite de l'Oeillet en France. Phytopath. medit. 4: 176–177.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1979

Authors and Affiliations

  • H. Rattink
    • 1
  1. 1.Proefstation voor de BloemisterijAalsmeerthe Netherlands

Personalised recommendations