Advertisement

Studia Logica

, Volume 20, Issue 1, pp 151–160 | Cite as

Twierdzenia o dedukcji niewprost

 • Stanisław J. Surma
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cytowana

 1. [1]
  J. Herbrand:Recherches sur la théorie de la demonstration. Prace Tow. Nauk. Warsz., Wydz.III, Nr 33, 1930.Google Scholar
 2. [2]
  S. Jaśkowski:On the Rules of Suppositions in Formal Logic. Studia Logica, Nr 1, Warszawa 1934Google Scholar
 3. [3]
  E. I. Lemmon, C. A. Meredith, D. Meredith, A. N. Prior, I. Thomas:Calculi of Pure Stric Implication. Phil. Dep. Canterbury University College, Christchurch, New Zealand, 1957.Google Scholar
 4. [4]
  W. A. Pogorzelski:Adekwatność teorii systemów dedukcyjnych względem rachunków zdaniowych Studia Logica, t. XIII, 1962.Google Scholar
 5. [5]
  W. A. Pogorzelski:The Deduction Theorem for łukasiewicz Many-valued Propositional Calculi. Studia Logica, t. XV, 1964.Google Scholar
 6. [6]
  W. A. Pogorzelski:Przegląd twierdzeń o dedukcji dla rachunków zdaniowych. Studia Logica, t. XV, 1964.Google Scholar
 7. [7]
  J. Słupecki, L. Borkowski:A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic. Studia Logica, t. VI, 1958.Google Scholar
 8. [8]
  A. Tarski:Über einige fundamentale begriffe der Metamathematik. Sprawozd. Tow. Nauk. Warsz., Wydz. III, t. 23, 1930.Google Scholar

Copyright information

© Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 1967

Authors and Affiliations

 • Stanisław J. Surma
  • 1
 1. 1.Uniwersytet JagiellońskiKraków

Personalised recommendations