Advertisement

De Economist

, Volume 42, Issue 1, pp 43–77 | Cite as

Eenige opmerkingen over het Ontwerp op de Bedrijfs- en Beroepsbelasting

  • J. d'Aulnis de Bourouill
Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1893

Authors and Affiliations

  • J. d'Aulnis de Bourouill

There are no affiliations available

Personalised recommendations