Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 4, Issue 1, pp 279–285 | Cite as

Heeft de indeeling van de Flexnergroep der dysenteriebacteriën volgens Andrewes en Inman epidemiologische beteekenis?

  • A. W. Pot
Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

Mededeeling van eenige waarnemingen, welke kunnen bijdragen tot de beantwoording van de vraag, of de indeeling van de Flexnergroep volgensAndrewes enInman beteekenis heeft voor de epidemiologie der bacillaire dysenterie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© N. V. Swets en Zeitlinger Boekhandel en Uitgeversmaatschappij 1937

Authors and Affiliations

  • A. W. Pot

There are no affiliations available

Personalised recommendations