Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 4, Issue 1, pp 215–221 | Cite as

Het p-aminobenzolsulfamide als resistentiebeïnvloedende „Wirkstoff”

  • W. A. Collier
  • M. J. Verhoog
Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het p-aminobenzolsulfamide b.v. „Erysipan“ enz., vertegenwoordigt het type van een resistentie-verwekkende of resistentieversterkende stof.

Tegen de streptococcen-infectie van de muis is de niet gesubstitueerde verbinding het meest werkzaam. Ten minste het gelukt niet door substitutie versterking der werking te verkrijigen.

Naast een uitgesproken werking tegen streptococcen, die intusschen bij een hoogen graad van infectie (streptoc. Aronson: 1000-voudige dosis letalis) uitblijft, blijkt bij een zwakke infectie ook een duidelijke werking tegen pneumococcen te bestaan. Bij de genezing schijnt het tot een virulentieverlies der kiemen te komen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© N. V. Swets en Zeitlinger Boekhandel en Uitgeversmaatschappij 1937

Authors and Affiliations

  • W. A. Collier
  • M. J. Verhoog

There are no affiliations available

Personalised recommendations