Advertisement

Studia Logica

, Volume 13, Issue 1, pp 197–200 | Cite as

Uzasadnianie aksjomatów teorii matematycznych

  • Andrzej Grzegorczyk
Article
  • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. 1.
    J. Łukasiewicz:W obronie logistyki. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybranc. Warszawa 1961, s. 216.Google Scholar

Copyright information

© Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1962

Authors and Affiliations

  • Andrzej Grzegorczyk

There are no affiliations available

Personalised recommendations