Advertisement

Studia Logica

, Volume 13, Issue 1, pp 77–78 | Cite as

Przyczynek do fonologii aksjomatycznej

  • T. Batóg
Article

Streszczenie

W artykule tym przedstawiony został system aksjomatyczny fonologii teoretycznej, stanowiący pewną modyfikację teorii opublikowanej przez autora w pracyLogiczna rekonstrukcja pojęcia fonemu (Studia Logica XI, 1961, s. 139–183).

Copyright information

© Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1962

Authors and Affiliations

  • T. Batóg

There are no affiliations available

Personalised recommendations