Advertisement

De Economist

, Volume 13, Issue 1, pp 229–256 | Cite as

Gemeente-belastingen

  • H. J. van der Heim
Article
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Verg. de regeringsopgaven Bijblad Staten-Generaal 1856/7, bijl. bl 1, 155. Staathuish. Jaarboekje van 1858 pag. 16. Zie ook Bijl. zitting 1862/3 (CV.) en de bijzonderheden in den algemeenen staat.Google Scholar
  2. (*).
    Verg.Economist 1859, pag. 337 v.Google Scholar

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp 1864

Authors and Affiliations

  • H. J. van der Heim

There are no affiliations available

Personalised recommendations