Advertisement

De Economist

, Volume 95, Issue 1, pp 213–217 | Cite as

Boekbespreking

  • P. de Wolff
  • W. S. Unger
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. 1).
    Bezwaren, die men tegen deze aan de staatkundige geschiedenis ontleende indeeling mocht hebben, worden door den schrijver met een beroep op de paralelliteit van beide verschijnselen (p. 55, 135) afdoende weerlegd.Google Scholar
  2. 2).
    Het is den schrijver blijkbaar ontgaan dat in 1720 en vlg. jaren ook te Arnemuiden de aanvoer van Engelsche kolen heeft gebloeid; zie H. M. Kesteloo Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden (Middelburg, 1874) p. 101.Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1947

Authors and Affiliations

  • P. de Wolff
  • W. S. Unger

There are no affiliations available

Personalised recommendations