Advertisement

De Economist

, Volume 95, Issue 1, pp 114–129 | Cite as

De kosten van het levensonderhoud voor arbeidersgezinnen te Amsterdam voor en na den oorlog

  • J. Meerdink
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Erven F. Bohn N.V. 1947

Authors and Affiliations

  • J. Meerdink

There are no affiliations available

Personalised recommendations