Advertisement

High schools: A case study

 • Şefik Yaşar
International Review

Keywords

High School Educational Technology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alkan, C. (1991). Eğitimde nitelik geliştirme metodolojisi olarak bireysel öğretim teknolojisi (Individualized instruction technology as a methodology of quality improvement in education).Eğitimde nitelik geliştirme-eğitimde arayişlar 1. sempozyumu bildiri metinleri. (Improving quality in education—1st symposium on new trends in education, the Presented papers) (pp. 184–191). Istanbul: Kültür Koleji Yayinları, 1.Google Scholar
 2. Alkan, C. (1977). Eğitim teknolojisi: kuramlaryöntemler (Educational technology: theories-methods). Ankara: Yargiçoğlu Matbaası.Google Scholar
 3. Bangert, R.L., Kulik, J.A., & Kulik, C.C. (1983). Individualized systems of instruction in secondary schools.Review of Educational Research, 53(2):143–158.Google Scholar
 4. Fidan, N. (1986)Okulda öğrenme ve öğretme: kavramlarilkeler-yontemler (School learning and teaching: concepts-principles-methods). Ankara: Kadioğlu Matbaası.Google Scholar
 5. Hizal, A. (1989)Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Evaluation of teachers' opinions concerning computer education and computer assisted instruction). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 6. Howes, V.M. (1970). Individualized instruction: Form and structure. In V.M. Howes (Ed.)Individualization of instruction. New York: Macmillan.Google Scholar
 7. Razon, N. (1987). Öğretme ve okul başarısını etkileyen faktörler (Factors in teaching and student achievement).Eğitim ve Bilim, 11(63):13–20.Google Scholar
 8. Steiner, F. (1971). Individualizing instruction.The Modern Language Journal, 55:361–374.Google Scholar
 9. Veatch, J. (1970). Individualizing. In V.M. Howes (Ed.).Individualization of instruction. (pp. 90–99). New York: Macmillan.Google Scholar
 10. Yaşar, S. (1994). Bireysellestirilmis öğretimde öğretmenin rolü (Teachers' roles in individualized instruction).Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. eğitim bilimleri kongresi, bildiriler-2. (Çukurova University, Faculty of Education, 1st conference on educational sciences, Presented papers-2). (pp. 512–521). Adana: Çukurova Üniversitesi Basimevi.Google Scholar

Copyright information

© Association for Educational Communications and Technology 1997

Authors and Affiliations

 • Şefik Yaşar
  • 1
 1. 1.Department of Educational SciencesAnadolu University, Faculty of EducationTurkey

Personalised recommendations