Advertisement

Studia Logica

, Volume 25, Issue 1, pp 151–156 | Cite as

Uwagi o dowodzie sformalizowanym i konsekwencji

 • Leon Gumański
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Z potrzeby uwzględnienia takiego zastrzeżenia w definicji ‘dowodu’ zdał sobie sprawęK. Ajdukiewicz, co widać z aneksu do jego książkiLogika Pragmatyczna, Warszawa 1965, s. 399.Google Scholar
 2. 2.
  Dostosowanie to polega na tym, iż dodając do definicji (D1) oraz przyjętych przez nas założeń definicję\(Cn(X) = E Dw_R [W,Z] \ne \Lambda \) można udowodnić aksjomaty (2)–(4), a przeto również każdą tezę z aksjomatyki Tarskiego wyprowadzalną.Google Scholar
 3. 3.
  P. doc.L. Borkowski dostrzegł, iż dołączenie do aksjomatów Tarskiego (1)–(4) definicji\(Cn'_R (X) = \left\{ \begin{gathered} \Lambda , gdy R = \Lambda lub X = \Lambda \hfill \\ Cn(X) - X, gdy R \ne \Lambda i X \ne \Lambda \hfill \\ \end{gathered} \right.\) pozwala udowodnić aksjomaty (A1)–(A7). Aksjomatyki te okazują się więc w pewnym sensie równoważne. To wszakże nie wyklucza możliwości preferowania aksjomatyki (A1)–(A7) ze względu na jej walory intuicyjne.Google Scholar

Copyright information

© Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969

Authors and Affiliations

 • Leon Gumański
  • 1
 1. 1.Uniwersytet im. M. KopernikaToruń

Personalised recommendations