Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 33, Issue 6, pp 747–748 | Cite as

Reaction of 1-methylthio-3,3-dimethyl-3,4-dihydroisoquinoline with glycine

 • A. A. Gorbunov
 • Yu. V. Shklyaev
 • V. I. Karmanov
 • O. A. Maiorova
Letters to the Editor
 • 39 Downloads

Keywords

Organic Chemistry Glycine Dihydroisoquinoline 

References

 1. 1.
  B. Ya. Syropyatov, A. A. Gorbunov, V. S. Shklyaev, Yu. V. Shklyaev, and E. S. Boronenkov, Khim.-Farm. Zh.,30, No. 11, 13 (1996).Google Scholar
 2. 2.
  Yu. V. Shklyaev, V. A. Glushkov, N. B. Belogub, and I. L. Misyura, Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 6, 800 (1996).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1997

Authors and Affiliations

 • A. A. Gorbunov
 • Yu. V. Shklyaev
 • V. I. Karmanov
 • O. A. Maiorova

There are no affiliations available

Personalised recommendations