Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 36, Issue 5, pp 607–608 | Cite as

Synthesis of 2-alkylthio-4′-oxo-5,5-pentamethylenespiro-[1-pyrroline-3,1′-cyclohexadienes]

 • V. A. Glushkov
 • O. G. Ausheva
 • Yu. V. Shklyaev
Letters to the Editor

Keywords

carbinols pyrrolines spiro compounds thiocyanates 2,5-cyclohexadienones Ritter reaction 

References

 1. 1.
  M. V. Glushkov, Yu. V. Shklyaev, V. I. Sokol, V. S. Sergienko, and V. V. Davidov,Mendeleev Commun., 227 (1998).Google Scholar
 2. 2.
  M. V. Glushkov, Yu. V. Shklyaev, V. I. Sokol, V. S. Sergienko, and V. V. Davidov,Mendeleev Commun., 170 (1999).Google Scholar
 3. 3.
  Y. Nagao, W. S. Lee, I.-Y. Jeong, and M. Shiro,Tetrahedon Lett.,36, 2799 (1995).Google Scholar
 4. 4.
  A. M. Fivush and S. R. Strunk,Synth. Commun.,26, 1623 (1996).Google Scholar
 5. 5.
  A. S. K. Hashmi, L. Schwarz, and M. Bolte,Tetrahedron Lett.,39, 8969 (1998).Google Scholar
 6. 6.
  J. P. Gavin and R. D. Waigh,J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 503 (1990).Google Scholar
 7. 7.
  S. Doi, N. Shirai, and Y. Sato,J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2217 (1997).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic/Plenum Publishers 2000

Authors and Affiliations

 • V. A. Glushkov
 • O. G. Ausheva
 • Yu. V. Shklyaev

There are no affiliations available

Personalised recommendations