Advertisement

De Economist

, Volume 103, Issue 1, pp 241–271 | Cite as

Ervaringen met de monopoliewetgeving in Engeland

 • J. R. Zuidema
Article

Keywords

International Economic Public Finance 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  Vgl. C. A. Cooke, English law and monopolistic practices, Journal of Industrial Economics, Vol. II, 1 November 1953.Google Scholar
 2. 2).
  Vgl. H. Levy, Action against monopoly, The Banker, May 1940.Google Scholar
 3. 3).
  Voor een overzicht van de activiteit van de Britse regering na 1918 op dit gebied zie G. C. Allen, Monopoly and Competition in the United Kingdom, in Monopoly and Competition and their Regulation, ed. by E. H. Chamberlin, London 1954.Google Scholar
 4. 4).
  H.M.S.O., Cmd 662.Google Scholar
 5. 5).
  G. C. Allen, t.a.p.Google Scholar
 6. 6).
  Zie hierover o.a. J. D. Kuipers, Resale Price Maintenance in Great Britain, Wageningen 1950.Google Scholar
 7. 7).
  G. C. Allen, t.a.p.Google Scholar
 8. 8).
  H.M.S.O., Cmd 6572.Google Scholar
 9. 9).
  H.M.S.O., Cmd 7696, London 1949.Google Scholar
 10. 10).
  Vgl. de rede van Minister H. Wilson in het House of Commons, Hansard, 22 April 1948, Vol. 449, No. 105.Google Scholar
 11. 11).
  Vgl. Mr Elwyn J. Jones in het House of Commons, Hansard, t.a.p.Google Scholar
 12. 12).
  Hansard t.a.p.Google Scholar
 13. 13).
  11 & 12 Geo. 6. Ch. 66. De wet is niet van toepassing op alle overeenkomsten betreffende arbeidsvoorwaarden en op al die ondernemingen of lichamen, wier status gebaseerd is op een speciale wetgeving, uitgezonderd de patentwet en de merkenwet, waarmede alle genationaliseerde industrieën worden bedoeld.Google Scholar
 14. 14).
  Vgl. Hansard 1948, t.a.p.Google Scholar
 15. 15).
  Monopolies and Restrictive Practices Act, section 3, 4 & 5.Google Scholar
 16. 16).
  Idem, Monopolies and Restrictive Practices Act, section 14.Google Scholar
 17. 17).
  In het laatste geval heeft de Commissie slechts tot taak rapport uit te brengen omtrent de „feiten”, d.w.z. of inderdaad een monopolistische situatie bestaat, zo ja in welke mate en wat wordt gedaan als gevolg van en ter conservering van deze situatie. Daar in dit geval geen publicatie van het rapport van de Commissie volgt, noch bevoegdheid tot ingrijpen ontstaat, laten wij dit geval in ons betoog buiten beschouwing.Google Scholar
 18. 18).
  In tegenstelling met het Nederlandse ontwerp van wet is het Commissie-rapport openbaar.Google Scholar
 19. 19).
  Vgl. in dit verband section 10 (2) van de wet.Google Scholar
 20. 20).
  Dame Alix Kilroy, The task and methods of the Monopolies Commission, Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. XXII No. 1, 22 Jan. 1954.Google Scholar
 21. 21).
  Annual Report 1954, par. 10.Google Scholar
 22. 21a).
  Zie bijlage I.Google Scholar
 23. 22).
  Annual Report 1952, pg. 13. Deze opdracht staat in bijlage I vermeld als „Inquiry under Section 15”.Google Scholar
 24. 23).
  Annual Report 1949, par. 27.Google Scholar
 25. 24).
  Annual Report 1948, par. 14 t/m 16.Google Scholar
 26. 25).
  Annual Report 1948, par. 16.Google Scholar
 27. 26).
  Zie bijlage I. Deze bijlage geeft een volledige opsomming van de tot nu toe gegeven opdrachten. In de noten zijn deze titels verkort aangegeven.Google Scholar
 28. 27).
  Annual Report 1949, par. 18.Google Scholar
 29. 28).
  Annual Report 1949, par. 19 en 1954, appendix 2.Google Scholar
 30. 29).
  Vgl. Rainwater goods, par. 217. Hoewel nauwe substituten voor deze producten bestaan, zijn deze substituten niet in het onderzoek betrokken. De in de bedrijfstak bestaande trade-association strekt haar activiteit niet tot deze goederen uit, hoewel in het verleden pogingen daartoe zijn gedaan.Google Scholar
 31. 30).
  A. Kilroy, t.a.p., pag. 61.Google Scholar
 32. 31).
  Lamps, par. 288.Google Scholar
 33. 32).
  Insuline, par. 97.Google Scholar
 34. 33).
  Lamps, par. 263.Google Scholar
 35. 34).
  Cables, par. 283 voor rubberkabels; par. 287 voor „covered conductors”.Google Scholar
 36. 35).
  Cables, par. 272.Google Scholar
 37. 36).
  Cables, par. 288.Google Scholar
 38. 37).
  Matches, par. 222.Google Scholar
 39. 38).
  Matches, par. 222 (a); Cables, par. 283 en 318 (4).Google Scholar
 40. 39).
  Insuline, par. 65.Google Scholar
 41. 40).
  Insuline, par. 68.Google Scholar
 42. 41).
  Insuline, par. 67.Google Scholar
 43. 42).
  Insuline, par. 70.Google Scholar
 44. 43).
  Insuline, par. 98.Google Scholar
 45. 44).
  Buildings, par. 219 e.v.Google Scholar
 46. 45).
  Calico, par. 208.Google Scholar
 47. 46).
  Calico, par. 210.Google Scholar
 48. 47).
  Zie ook Cables, par. 272.Google Scholar
 49. 48).
  Rainwater goods, chapter 11, par. 220.Google Scholar
 50. 49).
  Rainwater goods, par. 227; minder positief is de Commissie in par. 138.Google Scholar
 51. 50).
  Rainwater goods, par. 200.Google Scholar
 52. 51).
  Rainwater goods, par. 220 (2).Google Scholar
 53. 52).
  Calico, par. 206.Google Scholar
 54. 53).
  Vgl. The Calico printers case, Financial Times, 6, 7, 8 en 9 Sept 1954.Google Scholar
 55. 54).
  Calico, par. 206.Google Scholar
 56. 55).
  Calico, par. 208.Google Scholar
 57. 56).
  Rainwater goods, par. 220 (2).Google Scholar
 58. 57).
  Rainwater goods, par. 219.Google Scholar
 59. 58).
  Rainwater goods, par. 220 (2).Google Scholar
 60. 59).
  Lamps, par. 279.Google Scholar
 61. 60).
  Lamps, par. 279.Google Scholar
 62. 61).
  Cables, par. 301.Google Scholar
 63. 62).
  Cables, par. 303.Google Scholar
 64. 63).
  Cables, par. 318 (2).Google Scholar
 65. 64).
  Een analoge aanbeveling als de laatstgenoemde doet de Commissie t.a.v. bepaalde grondstoffen voor de lucifersfabricage.Google Scholar
 66. 65).
  Matches, par. 225. In een minderheidsnota verklaren Mrs J. Robinson, Prof. G. C. Allen en C. N. Gallie zich voorstanders van een overheidsinkoopcentrale (t.a.p. par. 228–233) naast opheffing van de quota-overeenkomsten.Google Scholar
 67. 66).
  Calico, par. 215 en 217.Google Scholar
 68. 67).
  Timber, par. 300.Google Scholar
 69. 68).
  De Commissie maakt een uitzondering voor erkende plannen —zij zegt niet door wie erkend — betreffende overcapaciteit in een inkrimpende tak van nijverheid, doch niet langer dan strikt nodig.Google Scholar
 70. 69).
  Dental goods, par. 226.Google Scholar
 71. 70).
  Timber, par. 300.Google Scholar
 72. 71).
  Rainwater goods, chapter 11; zie ook pag. 222–225.Google Scholar
 73. 72).
  Lamps, par. 286.Google Scholar
 74. 73).
  Dental goods, par. 204.Google Scholar
 75. 74).
  Lamps, par. 288.Google Scholar
 76. 75).
  Lamps, par. 289.Google Scholar
 77. 76).
  Dental goods, par. 224.Google Scholar
 78. 77).
  Dental goods, par. 223.Google Scholar
 79. 78).
  Dental goods, par. 229 (c).Google Scholar
 80. 79).
  Dental goods, Chapter 8, en par. 167.Google Scholar
 81. 80).
  Dental goods, par. 229 (c).Google Scholar
 82. 81).
  Dental goods, par. 230.Google Scholar
 83. 82).
  Zie bijlage I.Google Scholar
 84. 83).
  Sixth Report from the Select Committee on Estimates, Session 1952–1953, The Monopolies and Restrictive Practices Commission (H.M.S.O., London, 1953).Google Scholar
 85. 84).
  Rainwater goods, par. 196.Google Scholar
 86. 85).
  Lamps, par. 202.Google Scholar
 87. 86).
  Vgl. Financial Times, London Builders criticised, 29 September 1954.Google Scholar
 88. 87).
  Dental goods, par. 233; twee van de acht leden van de Commissie verzetten zich tegen de aanbevolen wetgeving (t.a.p., par. 234).Google Scholar
 89. 88).
  Zie voor de tekst van de Order o.a. Wirtschaft und Wettbewerb, jaargang 1951/52 nr. 2, Dec. 1951, pg. 233/4.Google Scholar
 90. 89).
  In het parlementaire debat, dat aan het van kracht worden van deze Order voorafging (Hansard, Vol. 489, No. 123, 20 Juni 1951) verdedigde de Minister van Volksgezondheid het standpunt van de regering, dat dergelijke overeenkomsten bij de wet moeten worden verboden tot meer zekerheid, dat niemand op de oude voet zou doorgaan, ook nu de trade-association in deze branche doende is haar voorschriften in de gewenste richting te veranderen.Google Scholar
 91. 90).
  Vgl. Builders, par. 241.Google Scholar
 92. 91).
  Vgl. o.a. Rainwater goods, par. 221; Lamps, par. 264, 279, 293, 295; Cables, par. 312, 313, 315, 317; Matches, par. 222 t/m 227; Timber, par. 301; Calico, par. 214, 217, 220, 223; Builders, par. 241.Google Scholar
 93. 92).
  Annual Report 1953, par. 22; zie ook Annual Report 1952, par. 19.Google Scholar
 94. 93).
  Niet is overgenomen bijv. de in het lucifersrapport gestelde aanbeveling prijsbeheersing toe te passen. (Annual Report 1953, appendix 3); zie ook Annual Report 1954, pag. 17). Voorts wil de Minister de quantumkortingen in het geval van de lampen voorlopig laten bestaan (Annual Report 1952, appendix 4).Google Scholar
 95. 94).
  Zie ook A. Silbertson and D. Solomons, Monopoly investigation and the rate of return on capital employed. The Economic Journal, December 1952.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1955

Authors and Affiliations

 • J. R. Zuidema

There are no affiliations available

Personalised recommendations