Advertisement

De Economist

, Volume 106, Issue 1, pp 98–119 | Cite as

Beschouwingen over de theorie van het monopolie

 • A. Heertje
Article
 • 37 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  A. Cournot, „Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses”, 1838.Google Scholar
 2. 2).
  Te denken valt aan monopoliedefinities als: 1) alle prijszetters zijn monopolisten; 2) de enige aanbieder van een bepaald goed is monopolist; 3) zuivere monopolie houdt in de beheersing van het aanbod van alle economische goederen; 4) de monopolist is onttrokken aan de invloed van het gezamenlijke optreden van alle andere aanbieders; 5) de elasticiteitscoëfficiënt van de individuele afzetfunctie =−1.Google Scholar
 3. 3).
  Men kan uiteraard een meer ingewikkelde hypothese opstellen omtrent het gedrag van de andere aanbieders. Voor het betoog in dit artikel is dit echter niet relevant.Google Scholar
 4. 4).
  Zie noot 3. Men kan uiteraard een meer ingewikkelde hypothese opstellen omtrent het gedrag van de andere aanbieders. Voor het betoog in dit artikel is dit echter niet relevant.Google Scholar
 5. 5).
  Gedacht is aan de situatie van de monopolistische concurrentie. Het geval der zuivere concurrentie is hierdoor buitengesloten. Dit blijkt overigens ook al uit de Inleiding, alwaar ondersteld is dat n eindig is.Google Scholar
 6. 6).
  Voor het duopolie heb ik het bewijs gegeven in een artikel getiteld „Elasticiteits-en flexibiliteiscoëfficiënten van de vraag”, dat binnenkort in het „Tijdschrift voor Economie” te Leuven verschijnt.Google Scholar
 7. 7).
  Voor een nadere uitwerking, verwijs ik naar het boekje: „Het elasticiteitsbegrip in de theoretische economie”, pag. 12 e.v. van schrijver dezes.Google Scholar
 8. 8).
  Aangenomen is hier dat de afzetvariaties uitsluitent uit prijswijzigingen der betrokken aanbieders voortvloeien. Het inkomen van de subjecten en de kopersvoorkeuren zijn constant ondersteld.Google Scholar
 9. 9).
  Zie: „De monopoliegraad van Lerner en de prijstheorie” van schrijver dezes in De Economist, november 1956, pag. 747 e.v.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1958

Authors and Affiliations

 • A. Heertje

There are no affiliations available

Personalised recommendations