Advertisement

De Economist

, Volume 19, Issue 1, pp 165–192 | Cite as

Het wets-ontwerp tot regeling der banken van leening

In zijn grondbeginsel en voornaamste bepalingen toegelicht
  • C. J. van Heel
Article
  • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1871

Authors and Affiliations

  • C. J. van Heel

There are no affiliations available

Personalised recommendations