Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 9–10 | Cite as

Najaarsvergadering farmaceutische sectie nederlandse vereniging voor microbiologie

  • J. P. Kuijlman
Verslagen en Mededelingen
  • 15 Downloads

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • J. P. Kuijlman
    • 1
  1. 1.Deze voordracht zal in extenso in dit Weekblad worden gepubliceerdHolland

Personalised recommendations