Advertisement

Studia Logica

, Volume 1, Issue 1, pp 40–41 | Cite as

O regułach rachunku zdań

  • J. Słupecki
Article
  • 38 Downloads

Streszczenie

Zmienną istotną wyrażenia rachunku zdań nazywam zmienną, której wartość przy pewnym układzie wartości innych zmiennych wpływa na wartość całego wyrażenia.

Copyright information

© Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1953

Authors and Affiliations

  • J. Słupecki

There are no affiliations available

Personalised recommendations