Advertisement

Chemistry of Heterocyclic Compounds

, Volume 36, Issue 8, pp 931–943 | Cite as

Halogen-containing pyridines. 7. Synthesis and some conversions of (3,5-dichloro-2-pyridyl)hydrazine

 • K. I. Kobrakov
 • V. K. Korolev
 • I. I. Rybina
 • V. I. Kelarev
Article

Abstract

(3,5-Dichloro-2-pyridyl)hydrazine was synthesized by the interaction of 2,3,5-trichloropyridine with hydrazine hydrate. Reaction of the former with carbonyl compounds gave N-(3,5-dichloro-2-pyridyl)hydrazones, and with acid anhydrides N′-acyl derivatives were formed. Azodyestuffs containing 3,5-dichloropyridyl fragments were obtained from some of the hydrazones synthesized.

Keywords

azodyestuffs hydrazones pyridylhydrazine 2,3,5-trichloropyridine 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  D. M. Gafarov, V. A. Shul'chishin, V. K. Korolev, and K. I. Kobrakov,Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol.,40, No. 2, 69 (1997).Google Scholar
 2. 2.
  E. Steiner, P. Martin, and D. Bellus,Helv. Chim. Acta,65, No. 3, 983 (1982).Google Scholar
 3. 3.
  M.-G. A. Shvekhgeimer, K. I. Kobrakov, S. S. Sychev, and V. K. Promonenkov,Khim. Geterotsikl. Soedin., No. 8, 1082 (1987).Google Scholar
 4. 4.
  N. N. Mel'nikov,Pesticides [in Russian], Khimiya, Moscow (1987).Google Scholar
 5. 5.
  Ger. Offen. 3520327;Chem. Abstr.,106, 119882 (1987).Google Scholar
 6. 6.
  Ger. Offen. 3443308;Chem. Abstr.,105, 153057 (1986).Google Scholar
 7. 7.
  Ger. Offen. 3520328;Chem. Abstr.,106, 8460 (1987).Google Scholar
 8. 8.
  Ger. Offen. 3520330;Chem. Abstr.,106, 156458 (1987).Google Scholar
 9. 9.
  Ger. Offen. 3917469;Chem. Abstr.,114, 164251 (1987).Google Scholar
 10. 10.
  Z. G. Aliev, V. G. Kartsev, E. M. Gizatullina, S. V. Chapyshev, and L. O. Atovmyan,Chemistry of Biologically Active Nitrogen Heterocycles. Reports, Part 1, Chernogolovka (1990), p. 28.Google Scholar
 11. 11.
  J. J. P. Stewart,J. Comput. Chem.,10, No. 2, 209 (1989).Google Scholar
 12. 12.
  J. J. P. Stewart,J. Comput. Chem.,10, No. 2, 221 (1989).Google Scholar
 13. 13.
  Yu. A. Bruk, D. Yu. Rachinskii, L. V. Zolotova, and M. Z. Borodulina,Zh. Obshch. Khim.,42, 1603 (1972).Google Scholar
 14. 14.
  K. I. Kobrakov, G. S. Stankevich, and A. A. Makarov,Vestnik MGTA, Moscow (1995), p. 88.Google Scholar
 15. 15.
  K. I. Kobrakov, G. S. Stankevich, V. T. Kondratkov, and M. B. Dmitrieva,Khim. Volokna, No. 4, 38 (1999).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic/Plenum Publishers 2000

Authors and Affiliations

 • K. I. Kobrakov
  • 1
 • V. K. Korolev
  • 1
 • I. I. Rybina
  • 1
 • V. I. Kelarev
  • 2
 1. 1.A. N. Kosygin Moscow State Textile UniversityMoscowRussia
 2. 2.I. M. Gubkin State University for the Oil and Gas IndustryMoscowRussia

Personalised recommendations